Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387879
Title Ammoniakemissie en -depositie in en rondom Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de provincie Gelderland
Author(s) Gies, T.J.A.; Kros, J.; Smidt, R.A.; Voogd, J.C.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1850) - 49
Department(s) Landscape Centre
Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) luchtverontreiniging - depositie - ammoniak - emissie - natuurreservaten - natuurbescherming - nederland - ammoniakemissie - natura 2000 - natuurgebieden - gelderland - air pollution - deposition - ammonia - emission - nature reserves - nature conservation - netherlands - ammonia emission - natural areas
Categories Air Pollution / Nature Management (General)
Abstract Voor de Gelderse beheerplannen Natura 2000 is wat betreft het agrarische gebruik met name het onderdeel ammoniak- en stikstofdepositie een punt van aandacht. Een te hoge stikstofdepositie op de natuurlijke ecosystemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosystemen. In veel Natura 2000-gebieden is de stikstofdepositie zo hoog dat daarmee niet wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden. Extra beschermde maatregelen zijn noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in deze problematiek geeft dit rapport per gebied de totale, actuele stikstofdepositie, uitgesplitst naar verschillende bronnen (landbouw, overige bronnen en buitenland), de actuele gebiedseigen depositie (binnen 10 km zone) als gevolg van de landbouw. Deze is uitgesplitst naar depositie a.g.v. stal- en mestopslagemissies, en depositie a.g.v. mestaanwending- en beweidingemissies in zones van 0-3, 3-5 km en 5-10 km per Natura 2000-gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.