Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390383
Title Weidegang in Nederland anno 2008 : Eindmeting Koe & Wij
Author(s) Well, E. van; Schans, F.C. van der
Source Culemborg : CLM Onderzoek en Advies BV (Publicatie / CLM 679-2008) - 62 p.
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - melkkoeien - begrazing - graastijd - weiden - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - vragenlijsten - nederland - voedersystemen - melkveehouderijsystemen - dairy farming - dairy farms - dairy cows - grazing - grazing date - pastures - farm management - farm development - questionnaires - netherlands - feeding systems - dairy farming systems
Categories Animal Housing, Management and Care / Cattle / Grazing
Abstract Het project Koe & Wij werkt aan een sectorbrede bewustwording van het belang van weidegang en enthousiasmeert melkveehouders voor weidegang door het bieden van technische en economische oplossingen voor knelpunten bij weidegang. Het effect van het project Koe & Wij is gemonitord middels een nulmeting bij de start en een eindmeting na afloop. Doel van deze eindmeting is: de verandering (voorjaar 2008 ten opzichte van zomer 2006) van bewustzijn, houding en gedrag van melkveehouders ten aanzien van weidegang vast te leggen; inzicht in de (spreiding van) persoonlijke waarden van melkveehouders; inzicht krijgen in de resultaten van het project Koe & Wij voor een beoordeling van de effectiviteit van het project; ideeën en suggesties voor de invulling van een eventueel vervolgproject. Dit is de rapportage van de eindmeting welke CLM Onderzoek en Advies in het kader van het project Koe & Wij heeft uitgevoerd. Deze eindmeting is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder een representatieve groep van 600 melkveehouders verdeeld over het gehele land
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.