Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391633
Title Interne eutrofiering en veenafbraak; literatuuronderzoek : effect van toepassing van onderwaterdrains: literatuuronderzoek
Author(s) Kemmers, R.H.; Koopmans, G.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1980) - 68
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodemchemie - fosfaat - eutrofiëring - ondergrondse drainage - veenweiden - soil chemistry - phosphate - eutrophication - subsurface drainage - peat grasslands
Categories Soil Chemistry / Drainage
Abstract Onderwaterdrains vormen een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. Daarbij wordt via drains oppervlaktewater aangevoerd onder het maaiveld. Als bezwaar tegen onderwaterdrains wordt vanuit natuurbeschermingsorganisaties gewezen op het gevaar van interne eutrofiering en veenafbraak. Via een literatuurstudie is onderzocht welke effecten inlaat van ‘Gebiedsvreemd’ sulfaathoudend water heeft op de mobilisatie van met name fosfaat door afbraak van veentypen onder anaerobe condities zoals in het Hollandse Veenweidegebied kunnen voorkomen. Voor het onderzoek zijn zowel peer reviewed .wetenschappelijke artikelen als interne rapporten met resultaten van toegepast onderzoek geraadpleegd. Zowel empirische als experimentele studies zijn in beschouwing genomen. Naast veel overeenkomsten in effecten worden ook verschillen in resultaten gevonden. Deze verschillen zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan het toepassen van doorstroomsystemen dan wel stagnante systemen tijdens experimenten waardoor het instellen van chemische evenwichten tussen vaste en opgeloste fase van de bodem worden beïnvloed.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.