Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392018
Title Onderwaterdrains in het veenweidegebied : de gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling
Author(s) Jansen, P.C.; Querner, E.P.; Akker, J.J.H. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1872) - 56
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) bodemdaling - graslanden - waterbeheer - drainage - ondergrondse drainage - veengebieden - oxidatie - grondwateraanvulling - oppervlaktewater - grondwaterstand - wateraanvoer - bodembeheer - veenweiden - groene hart - subsidence - grasslands - water management - subsurface drainage - peatlands - oxidation - groundwater recharge - surface water - groundwater level - water advance - soil management - peat grasslands
Categories Agrohydrology / Groundwater Hydrology / Soil Physics
Abstract De toepassing van onderwaterdrains wordt gezien als een mogelijke oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden te vertragen en te komen tot duurzaam water- en bodembeheer. Deze nieuwe techniek roept nog wel de nodige vragen op. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s. Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt dat in het kader van het project ‘Waarheen met het Veen’ voor het gebied rond de plaats Zegveld is ontwikkeld. Onderwaterdrains in combinatie met een hoger peil verminderen de maaivelddaling aanzienlijk. Nadelige effecten van onderwaterdrains zijn extra inlaatwater en meer water om uit te pompen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.