Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392208
Title Brongerichte maatregelen waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer : emissiescenario's nutriënten 2015
Author(s) Wiel, K. van der; Clevering, O.A.; Dijk, W. van; Schils, R.L.M.; Boers, P.; Tosserams, M.
Source [S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RIZA werkdocument 2006.054X) - 77
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouw - akkerbouw - veehouderij - emissie - fosfaten - nitraten - waterverontreiniging - volkerak-zoommeer - noord-brabant - agriculture - arable farming - livestock farming - emission - phosphates - nitrates - water pollution
Categories Water Pollution
Abstract Aanleiding van de voorliggende studie is de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer. Aan de hand van een inventarisatie van de emissies in het totale stroomgebied, met behulp van de database van het Emissie Registratie Collectief (ERC), blijkt dat Nederland gemiddeld 4200 ton stikstof en 340 ton fosfaat uitstoot richting oppervlaktewater. De Belgische bijdrage is respectievelijk 2200 en 120 ton. Het Belgisch aandeel van de emissie richting Volkerak-Zoommeer bedraagt dus 25% voor fosfaat en 35% voor stikstof. Van de totale Nederlandse bijdrage aan de emissie is 90% van de vrachten stikstof en fosfaat richting oppervlaktewater afkomstig uit de landbouwsector van West-Brabant. Uit-en afspoeling vanaf landbouwgronden draagt voor meer dan 90% bij aan de belasting naar het water. Geconcludeerd wordt dat op basis van een vergelijking tussen de stoffenbalans van het Volkerak-Zoommeer en de database van het ERC blijkt dat de database een aanzienlijke onderschatting maakt van de belasting stikstof naar het oppervlaktewater. Ten aanzien van fosfaat zijn de waarden in de ERC database, in vergelijking tot de stoffenbalans, juist aanzienlijk hoger.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.