Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392467
Title Landelijk meetnet effecten mestbeleid : LMM-jaarrapport 2005
Author(s) Swen, H.M.; Goffau, A. de; Doornewaard, G.J.; Leeuwen, T.C. van; Reijs, J.W.; Wattel-Koekkoek, E.J.W.; Boumans, L.J.M.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680717007/2010) - 120
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Laboratory of Soil Science and Geology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) akkerbouw - veehouderij - voedingsstoffen - fosfor - nitraten - grondwaterverontreiniging - inventarisaties - mestbeleid - bemesting - arable farming - livestock farming - nutrients - phosphorus - nitrates - groundwater pollution - inventories - manure policy - fertilizer application
Categories Farm Management / Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Het LMM is opgezet om de kwaliteit van het water op landbouwbedrijven te beschrijven en te verklaren in relatie tot beleidsmaatregelen en bedrijfsvoering. De waterkwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid nutriënten (waaronder nitraat) te meten in het water dat uitspoelt uit de ‘wortelzone’ (bovenste meter van het grondwater, bodemvocht of drainwater) en in het slootwater. Metingen op dit punt geven weer welk deel van het nutriëntenoverschot naar het grond- en oppervlaktewater is uitgespoeld. De metingen zijn verricht op de typen landbouwbedrijven die in Nederland het meeste voorkomen (akkerbouw, melkvee en hokdieren) in drie hoofdgrondsoortregio’s (zand/löss, klei en veen). Het LEI volgt de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven; het RIVM monitort op deze bedrijven de waterkwaliteit die door de bedrijfvoering wordt beïnvloed. Uit de monitoringgegevens blijkt dat de bemesting en nutriëntenoverschotten op melkveebedrijven sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw eerst fors zijn gedaald en sinds 2000 zijn gestabiliseerd. Op akkerbouwbedrijven is een minder duidelijke trend zichtbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.