Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395318
Title Raamplan Voorsterbeek
Author(s) Kater, E.; Maas, G.J.; Ottburg, F.G.W.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2042) - 66
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
CL - Ecological Networks
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) hydrologie van stroomgebieden - kwaliteitsnormen - ecologische hoofdstructuur - kaderrichtlijn water - veluwe - catchment hydrology - quality standards - ecological network - water framework directive
Categories Hydrology / Aquatic Ecology
Abstract In opdracht van Waterschap Veluwe heeft Alterra het Raamplan Voorsterbeek opgesteld. Vanuit de visie op het herstel van beeksystemen op systeem- en stroomgebiedniveau is voor het Kaderrichtlijn Waterlichaam de Voorsterbeek een referentie- en streefbeeld opgesteld. Vanuit dit streefbeeld zijn voor de verschillende trajecten langs de Voorsterbeek maatregelenpakketten samengesteld die nodig zijn om (a) de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en (b) de 'natte' Ecologische Verbindingszones in het gebied te realiseren. Deze maatregelenpakketten zijn uitgewerkt in drie inrichtingsvarianten die de basis zijn voor het interactief gebiedsproces om tot een concreet ontwerpplan voor de Voorsterbeek te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.