Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 395999
Title Innovaties rond Natura 2000-gebieden; Kansen en mogelijkheden voor agrarische bedrijven
Author(s) Oltmer, K.; Hees, E.; Rougor, E.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154531 - 88
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouw - emissie - luchtverontreiniging - nitraten - agrarische bedrijfsvoering - natura 2000 - natuurgebieden - agriculture - emission - air pollution - nitrates - farm management - natural areas
Categories Air Pollution / Farm Management
Abstract De overheid wil middels beheerplannen voor grondgebruikers rond Natura 2000 gebieden knelpunten als bemesting en verdroging in deze gebieden aanpakken. Dit rapport geeft een overzicht van kansrijke mogelijkheden voor agrarische bedrijven om de stikstofemissie naar lucht, grond- en oppervlaktewater te beperken en om verdroging tegen te gaan. De provinciale Milieufederaties willen met dit rapport een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de beheerplannen. ook willen zij de samenwerking tussen de verschillende partijen in landelijk gebied bevorderen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.