Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397900
Title Bepalen van milieutekorten voor natuurgebieden in Gelderland : validatie en calibratie van het indicatorsytseem
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Adrichem, M.H.C. van; Berg, L.J. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2077) - 57
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) indicatoren - habitats - bodemeigenschappen - bodem ph - vegetatie - vegetatietypen - stikstof - fosfaat - nederland - abiotiek - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - gelderland - indicators - soil properties - soil ph - vegetation - vegetation types - nitrogen - phosphate - netherlands - abiotic conditions - natural areas - ecological network
Categories Nature Management (General) / Soil Chemistry
Abstract Om op basis van vegetatieopnamen een schatting van de bodemomstandigheden, zoals pH, voorjaarsgrondwaterstand of nitraatgehalte, te kunnen maken is een methode ontwikkeld op basis van bodemmetingen. Voor de provincie Gelderland is deze methode uitgebreid gevalideerd en gecalibreerd. Daarnaast wordt de methode gebruikt om milieutekorten te berekenen; waar voldoet de bodemkwaliteit niet voor de aanwezige of geplande natuurtypen (habitattypen). In dit rapport zijn de milieutekorten berekend met onze methode vegeleken met de milieutekorten berekend op basis van metingen. Uit de validatie van de berekeningsmethode van de abiotiek bleek dat de methode goed werkt voor pH en de totale stikstof- en fosfaatgehalten. Problemen werden er geconstateerd voor ammonium- en fosfaatgehalte. Voor fosfaat zijn nieuwe schattingen van de gebruikte indicatorwaarden nodig. Voor ammmonium en ook andere indicatorwaarden zullen de validatie data uit Gelderland worden gebruikt om nieuwe indicatorwaarden te schatten. Voor de milieutekorten geldt dat de tekorten op basis van metingen vergelijkbaar zijn met de berekende tekorten, waarbij de tekorten op basis van de metingen iets hoger liggen dan die op basis van de berekeningen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.