Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399354
Title Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap
Author(s) Spijker, J.H.; Vries, E.A. de; Derksen, J.T.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2095) - 30
Department(s) CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
CL - Urban and Regional Development
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biomassa productie - bio-energie - landgebruik - haalbaarheidsstudies - stedelijke gebieden - landschapsbeheer - betuwe - biobased economy - biomass production - bioenergy - land use - feasibility studies - urban areas - landscape management
Categories Energy
Abstract De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio kansen zijn voor oogst van biomassa uit het landschap, waarbij wel gewezen wordt op het belang van cascadering. Cascadering houdt in dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt weggezet, en dus pas in laatste instantie voor energie-opwekking. Grote kansen doen zich voor bij reststromen die nu nog als afval kunnen worden beschouwd. De houtige reststromen kunnen direct worden ingezet voor warmte-opwekking, de grazige reststromen voor vergisting. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen voor de Stadsregio..
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.