Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399756
Title Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen
Author(s) Reijnen, M.J.S.M.; Hinsberg, A. van; Esbroek, M.L.P. van; Knegt, B. de; Pouwels, R.; Tol, S. van; Wiertz, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 110) - 116
Department(s) WOT Natuur & Milieu
CL - Ecological Models and Monitoring
Land Use Planning
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) flora - fauna - terrestrische ecosystemen - ecosystemen - monitoring - indicatoren - natuurgebieden - natuurontwikkeling - nederland - terrestrial ecosystems - ecosystems - indicators - natural areas - nature development - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract De graadmeter Natuurwaarde 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland, sinds 1994. De gemiddelde Ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de NEM-meetnetten voor vogels, vlinders, planten en reptielen (NEM = Netwerk Ecologische Monitoring). De onderscheiden ecosystemen zijn: bos, heide, open duin, moeras en halfnatuurlijk grasland; voor het agrarische gebied blijkt het aantal NEM-meetpunten voor planten nog onvoldoende. Methodologisch is deze versie 2 sterk verbeterd doordat deze qua rekenmethode, indeling van ecosysteemtypen en soortselectie beter aansluit op het beleid, nu deze ook jaarlijks bepaald kan worden. De methode is in principe consistent met die van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en de Europese SEBI (Streamlining European Biodiversity Indicators) en mondiale CBD-richtlijnen (CBD = Convention on Biological Diversity). Zo kan bijvoorbeeld de 2010- doelstelling getoetst worden. Verder wordt de graadmeter Natuurwaarde 2.0 geplaatst en bediscussieerd in het raamwerk van de overige natuurindicatoren van het Planbureau voor de Leefomgeving. Trefwoorden: natuurgraadmeter, ecosysteemkwaliteit, landnatuur, doelsoorten, intact ecosysteem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.