Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400322
Title Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden : monitoring 2009
Author(s) Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2109) - 44
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) culicidae - culex - culiseta - aedes - anopheles - monitoring - landgebruiksplanning - waterbeheer - regionale planning - nederland - drenthe - land use planning - water management - regional planning - netherlands
Categories Freshwater Ecology / Land Use Planning
Abstract In de periode mei-augustus 2009 zijn steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg; larven en poppen op 40 locaties en volwassen steekmuggen op acht locaties. Beide levensstadia zijn gemonitord volgens een gestandaardiseerde methode. De monitoring liet zien dat er momenteel geen sprake is van het optreden van eventuele overlast van steekmuggen. Larven en poppen van huissteekmuggen (Culex) zijn in plas-dras situaties aangetroffen. Gezien het tot op heden geringe aandeel van plas-dras situaties in het totale oppervlak van de waterbergingsgebieden wordt aangenomen dat dit onder de huidige omstandigheden niet tot overlast in de nabije bewoning leidt. Na herinrichting kan de groep van huisteekmuggen mogelijk in aantal toenemen in de waterbergingsgebieden omdat er meer tijdelijke wateren in met ruigtekruiden begroeide plas-dras situaties gaan ontstaan. Dit kan worden voorkomen indien deze situaties in de zomermaanden weinig tijdelijke wateren bevatten. Momenteel komen moerassteekmuggen (Aedes) in relatief lage aantallen beperkt voor in de waterbergingsgebieden. Na herinrichting kunnen de moerassteekmuggen mogelijk talrijker worden in de voorjaarssituatie, omdat na natte winters met hogere peilen tijdelijke wateren achterblijven die pas in de vroege zomer opdrogen. In de met flab en kroos bedekte sloten komen lage tot matige aantallen malariamuggen (Anopheles) voor. Na herinrichting zal het aandeel sloten sterk verminderen en er zal mogelijk een waterkwaliteitsverbetering optreden. Hierdoor zal het aantal malariamuggen in het gebied teruglopen. In de met emergente vegetatie begroeide sloten komen naar alle waarschijnlijkheid in lagere aantallen maar zeer verspreid plantenboorsteekmuggen (Coquillettidia richardii) voor. Na herinrichting zal het aandeel sloten met emergente vegetatie verminderen waardoor het aantal plantenboorsteekmuggen hoogstwaarschijnlijk zal afnemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.