Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400511
Title MKBA Peilverandering Polder Zegveld
Author(s) Bos, E.J.; Vogelzang, T.A.; Franken, R.J.M.; Goosen, M.; Jansen, P.C.; Kwakernaak, C.
Source [S.l.] : S.n. - 47
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
CE - Freshwater Ecosystems
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) peilbeheer - agrohydrologie - veenweiden - bodemdaling - bodemchemie - landgebruik - kosten-batenanalyse - utrecht - groene hart - water level management - agrohydrology - peat grasslands - subsidence - soil chemistry - land use - cost benefit analysis
Categories Agrohydrology
Abstract Het Westelijk Veenweidegebied is al eeuwenlang onderhevig aan bodemdaling en oxidatie van het veen. Een mogelijkheid om dit tegen te gaan is het veranderen c.q. verhogen van het peil van het oppervlaktewater. Peilverandering zal naar verwachting tal van effecten hebben voor de regio. Naast effecten voor de reguliere landbouw en het waterbeheer kan peilverandering ook invloed hebben op de natuurwaarden in het gebied, het woongenot en de inkomsten van recreatie-afhankelijke sectoren. In dit rapport wordt met behulp van het instrument Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) bezien welke kosten en baten peilverandering in de polder Zegveld met zich meebrengt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.