Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400903
Title Functies in het westelijke veenweidegebied : stand van zaken en beleidsontwikkelingen : quick scan t.b.v. waarheen met het Veen
Author(s) Vogelzang, T.A.; Bavel, M.A.H.J. van
Source Den Haag : LEI - 25
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Markt en Ketens
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) landbouwbeleid - plattelandsontwikkeling - veenweiden - natuur - recreatie - landbouw - landschapsplanning - agricultural policy - rural development - peat grasslands - nature - recreation - agriculture - landscape planning
Categories Agricultural Policy / Landscape Ecology / Rural Development
Abstract Deze notitie bevat een analyse van het huidige en toekomstige landbouwbeleid in het Westelijk Veenweidegebied en de mogelijke gevolgen daarvan. Daartoe wordt in eerste instantie geïnventariseerd welke ontwikkelingen er momenteel gaande zijn met betrekking tot landbouw, landschap, natuur, recreatie en grondprijzen in het Westelijk Veenweidegebied. Vervolgens wordt er bezien welke uitspraken daarover gedaan worden in een aantal recente beleidsnota’s. Het betreft hierbij onder andere de Nota Ruimte, de Agenda Vitaal Platteland en de Agenda voor de Westelijke Veenweidegebieden. De hervorming van het Europese zuivelbeleid en de consequenties daarvan komen aan de orde in bijlage 1. Dat bevat het verslag van een inleiding die onlangs voor het Ministerie van LNV gehouden is.Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen die de diverse beleidsontwikkelingen zullen hebben voor de toekomst van de landbouw in het gebied. De notitie eindigt met een enkele discussiepunten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.