Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401178
Title Mogelijkheden en beperkingen van een gebiedsgerichte uitwerking van de Nitraatrichtlijn
Author(s) Schoumans, O.F.; Oenema, O.; Zwart, K.B.; Keessen, A.M.; Rijswijck, M. van; Runhaar, H.; Driessen, P.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)24. - ISSN 0166-8439 - p. 12 - 14.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
SS - Soil Quality and Nutrients
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) waterkwaliteit - nitraatmeststoffen - nitraatreductie - milieuwetgeving - landbouwbeleid - gebiedsgericht beleid - kaderrichtlijn water - water quality - nitrate fertilizers - nitrate reduction - environmental legislation - agricultural policy - integrated spatial planning policy - water framework directive
Categories Hydrology
Abstract Wordt de landbouw onevenredig hard getroffen in die gebieden in Nederland waar aan de nitraatconcentratie in het grondwater wordt voldaan? Die vraag probeerden Alterra en de Universiteit Utrecht te beantwoorden in een studie naar de mogelijkheden die de Nitraatrichtlijn biedt om de aanwijzing van nitraatuitspoelingsgevoelige gebieden (kwetsbare zones) en bijbehorende nitraatactieprogramma's te differentiëren naar de landbouw- en milieukundige omstandigheden in de verschillende regio's. Het doel hierachter is een betere aansluiting te krijgen bij de gebiedsgerichte uitwerking van de Kaderrichtlijn Water. De resultaten zijn gebaseerd op literatuurstudie, brainstormsessies, interviews en een bijeenkomst met actoren uit het veld. Een verdere differentiatie is technisch mogelijk via aanwijzing van specifieke kwetsbare zones en het uitzonderen van andere gebieden. Verwacht wordt echter dat het uit te zonderen areaal beperkt zal zijn. Meer perspectief bied een verdergaande (gebiedsgerichte) differentiatie van gebruiksnormen die van toepassing zijn op de aangewezen kwetsbare zones. Nitraatactieprogramma's zijn verder te 'harmoniseren' met stroomgebiedsplannen van de Kaderrichtlijn Water, maar dienen wel als zodanig herkenbaar in stand te blijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.