Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402086
Title Lange-termijn effecten van bekalking op bosvegetatie : bruikbaarheid van oude experimenten
Author(s) Dobben, H.F. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2098) - 36
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bossen - bemesting - bodemchemie - bodem-plant relaties - bosecologie - forests - fertilizer application - soil chemistry - soil plant relationships - forest ecology
Categories Soil Chemistry / Forest Ecology
Abstract In de periode 1985 - 1990 zijn veel bosopstanden bekalkt als tegenmaatregel tegen verzuring. In dit project zijn een aantal bekalkte bosopstanden bezocht en is gekeken naar hun bruikbaarheid voor onderzoek naar de effecten van bekalking op de langere termijn. Er is een selectie gemaakt van de plots die zich het meest hiervoor lenen. Hierbij is gelet op de mate van verstoring, zichtbaarheid van effecten op de vegetatie, toegepaste behandelingen en boomsoort. Voorgesteld wordt in een aantal van deze plots vervolgonderzoek te doen naar de volgende aspecten: bodem, vegetatie, paddenstoelen en fauna.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.