Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402655
Title Effectafstand van stikstof uit verkeersemissies op de vegetatie - een inventarisatie van de literatuur
Author(s) Schaffers, A.P.
Source Wageningen : Wageningen UR - 22
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) wegtransport - infrastructuur - locatie - luchtverontreiniging - natuurgebieden - road transport - infrastructure - location - air pollution - natural areas
Categories Air Pollution / Nature Management (General)
Abstract Stikstof afkomstig van het wegverkeer kan in natuurgebieden leiden tot een afname van de natuurkwaliteit en kan het behalen van de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden in de weg staan. Het is echter niet eenvoudig om op één bepaalde plaats vast te stellen welk deel van de stikstofbelasting aan het wegverkeer op een nabij gelegen weg toe te schrijven is en welk deel aan andere bronnen. Als het gaat om daadwerkelijk aangetoonde effecten is echter maar weinig kennis aanwezig. Daarom is vanuit Rijkswaterstaat de volgende vraag gedefinieerd: Welke onderzoeksgegevens bestaan er m.b.t. dosis - effect relaties van stikstof (NH3 en NOx) geproduceerd door het verkeer, op langs de weg gelegen natuurgebieden. Daarbij staat vooral de vraag centraal tot op welke afstand deze effecten zich nog doen gelden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.