Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403511
Title Retentie van Nutrienten in het oppervlaktewater : Meetcampagne in het Zeegserloopje
Author(s) Gerven, L.P.A. van; Klein, J.J.M. de; Bolt, F.J.E. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2133) - 86
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterlopen - retentie - voedingsstoffen - fosfaten - stikstofretentie - waterkwaliteit - monitoring - drenthe - streams - retention - nutrients - phosphates - nitrogen retention - water quality
Categories Water Quality
Abstract Deze meetcampagne geeft meer inzicht in het vermogen van een waterloop om nutriënten vast te leggen of na te leveren (retentie). Dit inzicht draagt bij aan het beter inschatten en optimaliseren van waterkwaliteitsmaatregelen. Hiertoe zijn een genormaliseerd en een meanderend traject in het Zeegserloopje hoogfrequent bemeten in drie perioden van elk een week in de zomer/nazomer van 2009. De gemiddelde stikstofvastlegging in de meetperioden bedraagt 5% tot 50% van de inkomende vrachten. De fosforretentie is grilliger en varieert van een nalevering van 60% tot een vastlegging van 60%. De resultaten suggereren dat hermeandering niet hoeft te leiden tot een betere waterkwaliteit zoals vaak wordt aangenomen. Mede doordat hermeandering in combinatie met het weghalen van stuwen kan leiden tot kleinere verblijftijden van het water.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.