Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404272
Title Methodiek waardering aquatische natuurkwaliteit : ontwikkeling van graadmeters voor sloten en beken
Author(s) Verdonschot, R.C.M.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 113) - 110
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) aquatische ecologie - habitats - soortendiversiteit - monitoring - aquatic ecology - species diversity
Categories Aquatic Ecology
Abstract De bruikbaarheid van de huidige graadmeters voor natuurwaarderingsdoeleinden voor sloten en beken blijkt in veel gevallen beperkt. Dit is meestal gerelateerd aan de trefkans van macrofauna. Een oplossing voor dit probleem is het selecteren van een groep van algemenere, kenmerkende, functionele of gevoelige soorten die kunnen dienen als een proxy voor schaarse doel- of indicatorsoorten. Er is een overzicht gemaakt van potentiële proxy’s, met als belangrijkste categoriëen enkelvoudige indices, meervoudige indices (‘multimetrics’), multivariate beoordelingstechnieken en levensstrategie-analyses. Naar onze mening is de kansrijkste alternatieve methode voor natuurwaarderingsdoeleinden het gebruik van meervoudige indices. Individuele metrics (zoals soortenrijkdom van een bepaalde groep, verhoudingen tussen groepen, tolerantie en gevoeligheid van organismen en functionele eigenschappen) geven in combinatie een beter beeld van de reactie van de levensgemeenschap op menselijke verstoring dan afzonderlijke soorten, omdat verschillende aspecten van het ecosysteem meewegen. Voor zowel beken als sloten is een prototype multimetric index ontwikkeld. Trefwoorden: multimetric index, macrofauna, sloten, beken, beoordelingssystemen, natuurkwaliteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.