Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404273
Title Mogelijkheden om milieubelasting en kosten van gewasbescherming te verlagen
Author(s) Spruijt, J.; Spoorenberg, P.M.; Rovers, J.A.J.M.; Slabbekoorn, J.J.; Kool, S.A.M. de; Vlaswinkel, M.E.T.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 114) - 137
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) pesticiden - oppervlaktewater - waterverontreiniging - akkerbouw - bloembollen - vollegrondsgroenten - pesticides - surface water - water pollution - arable farming - ornamental bulbs - field vegetables
Categories Water Pollution / Arable Farming / Vegetables / Ornamental Plants
Abstract De milieubelasting door gewasbescherming is tussen 1998 en 2005 flink gedaald; geïntegreerde gewasbescherming wordt steeds meer toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit volgens de tussenevaluatie van de Nota Duurzame gewasbescherming nog vaak overschreden en wordt het tussendoel voor de drinkwaternorm niet gehaald. Vooruitlopend op de eindevaluatie van deze nota zijn milieueffecten, kosten en eventuele teeltrisico’s van maatregelen van geïntegreerde gewasbescherming in kaart gebracht. Met het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) zijn berekeningen uitgevoerd over 11 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten en bloembollen. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP’s). Deze MIP’s zijn een recent ingevoerde maat voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming. Uit de modelstudie blijkt dat driftbeperkende maatregelen, die verder gaan dan nu is voorgeschreven, de milieubelasting van het oppervlaktewater sterk verlagen. Voor vrijwel alle onderzochte gewassen kan een pakket aan maatregelen samengesteld worden waarbij de milieubelasting van het oppervlaktewater met 3 tot 96% vermindert en de kosten slecht weinig toenemen of zelfs afnemen. Trefwoorden: milieubelasting, geïntegreerde gewasbescherming, oppervlaktewater, gewas-beschermingsmiddelen, akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.