Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404385
Title Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : toepassing mineralenconcentraat in consumptieaardappelen locatie Westmaas, 2010
Author(s) Slabbekoorn, J.J.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 44
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) mestverwerking - mineralen - concentraten - stikstof - proefvelden - akkerbouw - manure treatment - minerals - concentrates - nitrogen - experimental plots - arable farming
Categories Manure treatment
Abstract Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralen concentraat (MC in de rest van dit verslag RO genoemd), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is het belangrijk dat de stikstofwerking van het RO hoog is. In 2009 is het ministerie van LNV (thans EL&I) een pilot gestart waarbinnen onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. Daartoe zijn ondermeer verdiepende veldproeven uitgevoerd in 2009 en 2010 met aardappelen en grasland. Als aanvulling op de LNV pilot wordt van 2009 t/m 2011 een project uitgevoerd waarin een goede toedieningstechniek met praktijkmachines centraal staat. Dit project omvat veldproeven en demonstraties in diverse akkerbouwgewassen, in snijmaïs en op grasland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.