Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405371
Title Beschermde natuurmonumenten : stand van zaken 2010 en toekomstige bescherming
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Bijlsma, R.J.; Nieuwenhuizen, W.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2132) - 137
Department(s) CL - Ecological Networks
CE - Forest Ecosystems
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurgebieden - natuurwaarde - oppervlakte (areaal) - inventarisaties - natura 2000 - natural areas - natural value - acreage - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract Beschermde natuurmonumenten vallen onder een categorie wettelijk beschermde gebieden, die vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn aangewezen. Een groot deel valt binnen de grenzen van Natura 2000-gebieden. Dit rapport gaat over de exclusieve beschermde natuurgebieden: 64 gebieden met een totaal oppervlak van 3422 hectare die buiten deze grenzen vallen. Het rapport geeft informatie over de stand van zaken ten aanzien van ligging, oppervlak, beheer en eigendom. De meeste exclusieve beschermde natuurmonumenten vallen binnen de grenzen van de EHS. Wat betreft natuurwaarden is vooral gekeken naar de floristische en vegetatiekundige betekenis van de gebieden. De gebieden lijken een belangrijke rol te vervullen bij het behoud van de (inter)nationale biodiversiteit. Ten slotte is onderzocht of voor de bescherming van natuurwaarden van deze beschermde natuurmonumenten kan worden volstaan met een ruimtelijk beschermingsregime of dat een aanvullend wettelijk regime nodig is. Uitkomst is dat de Wet op de ruimtelijke ordening en de herijking EHS perspectief bieden voor bescherming, maar dat aanvullend beleid noodzakelijk lijkt voor een optimale bescherming.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.