Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405441
Title Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden : monitoring 2010
Author(s) Lototskaya, A.A.; Verdonschot, P.F.M.; Dekkers, T.B.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2162) - 60
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) culicidae - culex - culiseta - aedes - anopheles - monitoring - landgebruiksplanning - waterbeheer - regionale planning - nederland - drenthe - land use planning - water management - regional planning - netherlands
Categories Freshwater Ecology / Land Use Planning
Abstract In de periode april-augustus 2010 zijn opnieuw steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg. De steekmuglarven en -poppen zijn op in totaal achttien bemonsteringslocaties en de volwassen steekmuggen op acht locaties in het buitengebied en op acht locaties nabij bewoning, gevolgd. De monitoringsresultaten lieten zien dat er in 2010 geen sprake is geweest van het optreden van overlast van steekmuggen. 2010 was een slecht steekmuggenjaar. Larven en poppen van huis-steekmuggen zijn in tijdelijke wateren, zoals droogvallende greppels, aangetroffen. Hogere aantallen volwassen huissteekmuggen zijn wel nabij bewoning verzameld. Dit duidt erop dat rondom de woningen en op de erven zich veel huissteekmuggen ontwikkelen. Na herinrichting (2011 e.v.) kan de groep van huisteekmuggen mogelijk in aantal toenemen in de waterbergingsgebieden omdat er meer tijdelijke wateren in met ruigtekruiden begroeide plas-dras situaties gaan ontstaan. Momenteel komen moerassteekmuggen in relatief lage aantallen beperkt voor in de waterbergingsgebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.