Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405733
Title Leren van Krimp : vraagsturing in de pilots Gebrookerbos (Heerlen) en Groen van Rood (Delfzijl)
Author(s) Fontein, R.J.; Arnouts, R.C.M.; Kuindersma, W.; Breman, B.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2149) - 56
Department(s) CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bevolkingsafname - gebiedsontwikkeling - proefprojecten - limburg - groningen - samenwerking - stadslandbouw - population decrease - area development - pilot projects - cooperation - urban agriculture
Categories Land Use Planning / Demography (General)
Abstract In 2010 zijn de gemeenten Delfzijl en Heerlen elk gestart met een pilot rond bevolkingskrimp. De pilots Groen voor Rood (Delfzijl) en Gebrookerbos (Heerlen) gaan over het inrichten van de open ruimte na de sloop van woningen. Het ministerie van EL&I is op een vraaggestuurde wijze betrokken bij deze pilots. In 2010 hebben de gemeenten Delfzijl en Heerlen de pilots met veel enthousiasme en met bestuurlijk commitment verder uitgewerkt. Hierbij zijn vele partijen betrokken en concepten als stadslandbouw, tijdelijke ruimte en de verdiencapaciteit van het gebied zijn verder uitgewerkt. Toch lag de nadruk nog sterk op overheidspartijen. Om de pilots ook echt uitvoerbaar te maken dienen ook bedrijven, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers meer betrokken te worden bij de planvorming. De gemeenten vragen ook om een continuering van de actieve en faciliterende rol van EL&I.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.