Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405828
Title Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk : een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kweldervorming langs de Waddendijk e.o. van Terschelling
Author(s) Loon-Steensma, J.M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2172) - 88
Department(s) Earth System Science
WU Omgevingswetenschappen DirectiestafDIR Directiestaf
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) kweldergronden - wetlands - geologische sedimentatie - ecologisch herstel - natura 2000 - nederlandse waddeneilanden - friesland - veiligheid - klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - salt marsh soils - geological sedimentation - ecological restoration - dutch wadden islands - safety - climatic change - flood control
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport betreft een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kwelderherstel langs de Waddendijk van Terschelling. Voor de Waddendijk bevinden zich enkele kwelderrestanten die in het verleden niet zijn bedijkt maar wel zijn gebruikt voor beweiding. Het gebied is aangewezen als Natura 2000 Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘Wadden’. Kwelders kunnen vanwege hun golfremmende werking bijdragen aan de waterveiligheid. De kwelders slaan langzaam af maar er is belangstelling om de kwelders te herstellen. De verkenning is uitgevoerd in opdracht van gemeente Terschelling, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Dienst Landelijk Gebied. De plekken waar nog kwelderrestanten zijn of waar die vroeger waren lijken het meest kansrijk voor kweldervorming omdat ze nog steeds ondiep zijn en er hier ook argumenten zijn voor kwelderherstel vanuit cultuurhistorisch perspectief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.