Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405859
Title Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda
Author(s) Berge, H.F.M. ten; Postma, J.
Source Wageningen : Plant Research International - 203
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodembeheer - landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - overheidsbeleid - bodemvruchtbaarheid - bodemwater - wateropslag - nederland - soil management - agriculture - sustainable land use - sustainable agriculture - government policy - soil fertility - soil water - water storage - netherlands
Categories Soil Science (General)
Abstract Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden bouwstenen aangedragen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het beleid prioriteiten stellen voor onderzoek en kennisdoorstroming. Duurzaam bodembeheer in de landbouw draagt bij aan diverse dimensies van duurzaamheid: economie (inclusief voedselvoorziening), natuur (inclusief biodiversiteit), milieu, waterhuishouding, klimaat (adaptatie en mitigatie) en welzijn van de mens (ondernemer, consument, burger en recreant). Om het begrip duurzaam bodembeheer concreet te maken, zijn in dit rapport specifieke doelen die met het bodembeheer worden nagestreefd, geformuleerd: de bodembeheerdoelen. Sommige doelen zijn gesteld vanuit het perspectief van de ondernemer, andere hebben een bredere maatschappelijke waarde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.