Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405863
Title Duurzaam bodembeheer in de landbouw : samen de schouders onder duurzaam bodembeheer : 'een gezonde bodem is in belang van de hele maatschappij'
Author(s) Berge, H.F.M. ten; Sukkel, W.; Postma, J.
Source Wageningen UR
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Team Bedrijfssystemenonderzoek
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) bodembeheer - landbouw - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - nederland - bodemvruchtbaarheid - overheidsbeleid - akkerbouw - soil management - agriculture - sustainable agriculture - sustainable land use - netherlands - soil fertility - government policy - arable farming
Categories Soil Science (General)
Abstract Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Het rapport ‘Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw’ geeft ook bouwstenen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het ministerie in dialoog met belanghebbenden prioriteiten voor onderzoek en kennisdoorstroming stellen. Voor het realiseren van duurzaam bodembeheer is krachtenbundeling nodig: van overheden, bedrijfsleven en onderzoek. Deze brochure is een samenvatting van het rapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.