Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405878
Title Grondbeleid in de Montpellier agglomeratie, Frankrijk
Author(s) Aalbers, C.B.E.M.; Brink, A. van den
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 21
Department(s) CL - Urban and Regional Development
Landscape Architecture
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) stedelijke planning - stedelijke gebieden - voorstedelijke woonwijken - stadslandbouw - duurzame landbouw - grondbeleid - frankrijk - urban planning - urban areas - suburban areas - urban agriculture - sustainable agriculture - land policy - france
Categories Urban Plans / Alternative Farming
Abstract Van 2007 tot 2010 co-financierde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Europese PLUREL onderzoek naar ontwikkelingen en sturing daarop in de stadsranden van stedelijke regio‟s. In dit project trokken het Ruimtelijk structuurplan van Montpellier Agglomeratie en de daaromheen gehanteerde beleidsprocedures, wetgeving en grondbeleid-instrumenten de aandacht van het Ministerie. Doel van dit project was het verkrijgen van nader inzicht in de tools die de regio Montpellier inzet om een duurzaam groen peri-urbaan gebied te behouden, respectievelijk te ontwikkelen, waarbij de landbouw een voorname plaats inneemt. Het gaat in het bijzonder om tools inzake het grondbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.