Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405928
Title Landbouw in PARK21; Analyse van de effecten voor de landbouw van de inrichting PARK21 in de Haarlemmermeer
Author(s) Bont, C. de; Dijkxhoorn, Y.; Venema, G.S.; Vogelzang, Th.; Wisman, J.H.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155064 - 81
Department(s) LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landgebruiksplanning - landbouw - multifunctionele landbouw - scenario planning - haarlemmermeer - land use planning - agriculture - multifunctional agriculture
Categories Farm Management
Abstract Het aantal landbouwbedrijven dat in het gebied van plan PARK21 toekomstmogelijkheden heeft zal veel lager zijn dan het huidige aantal bedrijven. De terugloop wordt sterk bepaald door de mate waarin kansen voor multifunctionele landbouwactiviteiten worden opgepakt. Op basis van het onderzoek, waarbij de inbreng van de betrokkenen een belang-rijke rol gespeeld heeft, zijn een tweetal scenario’s opgesteld als uitersten voor de toekomst van de landbouwbedrijven in het gebied. In beide varianten is uitgegaan dat zowel het waterbeheer als de inrichting zodanig zal zijn ingevuld dat het mogelijk blijft de huidige akker- en tuinbouwgewassen te blijven verbouwen. In de eerste variant blijven de landbouwbedrijven het accent leggen op het telen van akkerbouwgewassen en op een aantal bedrijven ook van bloemen. Multifunctionele landbouwactiviteiten krijgen, ondanks de komst van PARK21, geen extra aandacht op de bedrijven. Het aantal in het gebied gevestigde bedrijven dat na de inrichting van PARK21 nog functioneert, is minder dan de helft van het huidige aantal. In de tweede variant worden naast agrarische activiteiten de mogelijkheden van verbreding via multifunctionele landbouwactiviteiten sterk omarmd. Veel bedrijven weten een of meer vormen van multifunctionele landbouw te benutten in combinatie met akkerbouw, tuinbouw en of vee op het bedrijf. In deze variant kunnen er meer bedrijven in het gebied worden voortgezet. Hierdoor kunnen er in de toekomst ook meer mensen op de landbouwbedrijven werkzaam zijn. Op basis van de beschikbare informatie over de mogelijke inrichting van het gebied PARK21 zijn nog geen harde conclusies over de effecten voor de landbouw vast te stellen. Masterplan PARK21 is geen volledig vastgestelde blauwdruk voor een parklandschap, maar een verbeelding van een mogelijk eindbeeld en een ontwikkelingsstrategie hoe dat tot stand kan komen. Er bestaan dan ook onzekerheden over onder meer de uiteindelijke inrichting en de voor de uitvoering van de plannen benodigde tijdsperiode. Hierdoor zijn er veel onzekerheden bij de agrarische ondernemers en hun gezinnen in het gebied en staat bedrijfsontwikkeling op een laag pitje. Hun strategische keuzes zijn uiteindelijk in sterke mate bepalend hoe de landbouw binnen PARK21 er uit gaat zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.