Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406282
Title Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften
Author(s) Salm, C. van der; Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 223) - 52
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
CWC - Integrated Water Resources Management
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) fosformeststoffen - bodemchemie - fosfaten - bodemvruchtbaarheid - nutrientenbeheer - milieubeleid - desorptie - simulatiemodellen - nederland - phosphorus fertilizers - soil chemistry - phosphates - soil fertility - nutrient management - environmental policy - desorption - simulation models - netherlands
Categories Soil Chemistry / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het huidige fosfaatbeleid richt zich op het verminderen van de fosfaatgiften om zodoende de fosfaatophoping in de bodem te stoppen en de verliezen van fosfaat naar het oppervlaktewater te verlagen. In deze studie wordt ingegaan op de mogelijkheid om de effecten van verminderde fosfaatgift op bodemvruchtbaarheid en uitspoeling te voorspellen. Om dit doel te bereiken, zijn gegevens van bestaande proeven verzameld en is het gedrag van fosfaat gesimuleerd op basis van de concepten die in het nutrientenemissiemodel STONE worden gehanteerd. Uit het onderzoek blijkt dat bij een juiste instelling van de desorptieparameters het gedrag van fosfaat goed kan worden gesimuleerd. Het instellen van de juiste waarde voor de desoptieparameters is echter complex omdat: de desorptiesnelheid afhangt van de mate van oplading van de grond en desorptiesnelheden in het veld lager zijn dan onder laboratoriumcondities wordt vastgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.