Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406600
Title Passende beoordeling Natura 2000-gebieden Brunsummerheide en Geleenbeekdal : second opinion over de mogelijke effecten van de geplande buitenring parkstad Limburg
Author(s) Janssen, J.A.M.; Schaminee, J.H.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2120) - 18
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Nature Conservation and Plant Ecology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natura 2000 - stedelijke planning - milieueffect - beekdalen - heidegebieden - zuid-limburg - urban planning - environmental impact - brook valleys - heathlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract In het kader van het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg is een second opinion uitgevoerd van de 'Passende beoordeling Natura 2000-gebied Geleenbeekdal' en 'Passende beoordeling Natura 2000-gebied Brunssummerheide en Teverener Heide', beide uitgebracht door de provincie Limburg. De conclusies van beide rapportages over mogelijk optredende significante effecten zijn onhoudbaar. Onvoldoende nadruk wordt gelegd op de uitzonderlijke betekenis van de beoordeelde natuurgebieden en hun betekenis voor het behalen van de landelijke Natura 2000-doelen. De modellering van hydrologische effecten is onbetrouwbaar. Te weinig inzicht wordt gegeven in de modellering van stikstofdepositie en onduidelijk blijft welke bijdrage aan de stikstofdepositie door de geplande Buitenring wordt veroorzaakt. Het kan al met al niet worden uitgesloten dat de Buitenring significant negatieve effecten heeft op de habitattypen in de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.