Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406881
Title Evenwichtsanalyse modelcomplexiteit : een verkennende studie
Author(s) Bogaart, P.W.; Voorn, G.A.K. van; Akkermans, L.M.W.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 226) - 49
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Biometris (PPO/PRI)
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biometrie - modellen - voorspelling - evaluatie - kwaliteit - onzekerheid - biometry - models - prediction - evaluation - quality - uncertainty
Categories Mathematical Models, Simulation Models
Abstract Dit werkdocument omvat een verkennende studie om de mogelijkheden te evalueren van de verhouding tussen de complexiteit van een model of bestand, de ondersteunende data, en de toepassing. Dit verhoudingsconcept wordt als „evenwicht¿ aangeduid. Doel is een reductie in de onzekerheid in voorspellingen door modellen en bestanden. In dit document wordt een prototype van een evaluatielijst voorgesteld. Deze lijst is gebaseerd op de relevante punten die een rol spelen bij evenwicht. De lijst bestaat uit twee sublijsten, die elk uit onderdelen met vragen bestaan. De ene sublijst is gebaseerd op de bestaande evaluatielijst voor „status A¿, die gebruikt wordt in de kwaliteitsborging bij de WOT Natuur & Milieu onderdeel van Wageningen UR. De andere sublijst omvat relevante kernvragen voor „evenwicht¿ die nog niet operationeel zijn. Elk onderdeel is gekoppeld aan een fase in de modelleercyclus, behalve het overkoepelende onderdeel „schaal¿. De discussie beschrijft het projectvervolg, waarin wordt beoogd om de evaluatielijst te toetsen aan casussen en de kennis van experts.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.