Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 407280
Title Passende Beoordeling Start MZI's per 1 maart - 10 december 2010
Author(s) Smaal, A.C.; Hartog, E.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C165/10) - 24
Department(s) Aquaculture and Fisheries
IMARES Delta
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) mossels - mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - oosterschelde - waddenzee - vangmethoden - nadelige gevolgen - milieueffect - mussels - mussel culture - shellfish fisheries - eastern scheldt - wadden sea - trapping - adverse effects - environmental impact
Categories Crustacea / Fisheries
Abstract De minister van LNV heeft beleid ontwikkeld voor het bieden van ruimte aan mosselzaadinvang (MZI) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta (LNV, 2008a en 2009b). Het beleid schetst onder andere de randvoorwaarden voor de vergunningverlening voor de opschaling van de toepassing van MZI’s. Het gaat onder meer om de ligging en omvang van locaties, de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. De Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta zijn aangewezen als beschermde natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. Voor het plaatsen van MZI’s is daarom een vergunning noodzakelijk op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze Passende Beoordeling is een aanvulling op de eerdere PB’s en heeft alleen betrekking op de mogelijke effecten van het vervroegen van de start van het seizoen waarin de MZI’s in gebruik zijn van 1 april (oude situatie) naar 1 maart. De startdatum 1 maart wordt noodzakelijk geacht om tijdig, d.w.z. voor de broedval de MZI’s gereed te hebben. Afgelopen jaar is gebleken dat de periode tussen de start van de MZI(werkzaamheden en de broedval niet toereikend was om op tijd gereed te zijn. Dit hangt samen met de beschikbaarheid van werkschepen voor verankering en voor het plaatsen van de touwen en netten, het aantal werkbare dagen, en de planning binnen de afzonderlijke ondernemingen die vaak op meerdere locaties MZI’s in gebruik hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.