Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407615
Title Validatie van het nutriënten-emissiemodel STONE met meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK)
Author(s) Salm, C. van der; Boumans, L.J.M.; Brus, D.J.; Kempen, B.; Leeuwen, T.C. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 228) - 59
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
SS - Soil Geography
Land Dynamics
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bodemwater - grondwaterkwaliteit - bodemchemie - fosfaten - uitspoelen - nitraten - modellen - mestgiften - soil water - groundwater quality - soil chemistry - phosphates - leaching - nitrates - models - dressings
Categories Soil Physics
Abstract De uitkomsten van het model STONE zijn gevalideerd op gemeten concentraties in drains en grondwater uit LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) en gemeten fosfaatophoping volgens LSK (Landelijke Steekproef Kaarteenheden). Voor de validatie is gebruik gemaakt van een in 2008 ontwikkeld protocol. Uit de validatie komt naar voren dat op nationale schaal de gemiddelde door STONE gesimuleerde nitraatconcentraties in grondwater en drainwater goed overeenkomen met de metingen. De gesimuleerde DOC-concentraties in grondwater en drainwater en de fosfaatconcentraties in het grondwater wijken sterker af van de metingen. Tevens bleek uit de validatie op LSK dat de verdeling van P over boven- en ondergrond afwijkt van de metingen. Voor deze stoffen is dus een verdere verbetering van het model en/of de parameterisatie gewenst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.