Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 407646
Title P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze : inventarisatie van de meest kosteneffectieve P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze
Author(s) Hattum, T. van; Boekel, E.M.P.M. van; Massop, H.T.L.; Schuiling, C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2183) - 84
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
CGI - Geo-information Infrastructure
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) hydrologie van stroomgebieden - uitspoelen - fosfaten - oppervlaktewaterkwaliteit - waterbeheer - landbouw - kaderrichtlijn water - cost effective analysis - drenthe - catchment hydrology - leaching - phosphates - surface water quality - water management - agriculture - water framework directive - cost effectiveness analysis
Categories Water Management (General)
Abstract In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s heeft Alterra een analyse uitgevoerd van de meest kosteneffectieve maatregelen in het stroomgebied van de Hunze om de fosforbelasting verder terug te dringen. Hiervoor is een globale analyse uitgevoerd op stroomgebiedsniveau waarvoor gebruik is gemaakt van het instrumentarium dat voor de studie 'Ex-ante evaluatie KRW en Landbouw' is ontwikkeld. Daarnaast is een analyse uitgevoerd van de belangrijkste transportroutes van fosfaat en is bekeken welke P-reducerende maatregelen op welke locatie het meest effectief zijn. Hierbij is de methodiek toegepast die Alterra eerder heeft ontwikkeld in voor Noord- en Midden-Limburg. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een advies gegeven over de meest kosteneffectieve (perceels)maatregelen in het landelijk gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.