Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407998
Title De invloed van middel A tijdens de bewaring van aardappelen op de Rhizoctonia-onderdrukking in het veld
Author(s) Kalkdijk, J.R.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 juni.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) rhizoctonia - aardappelen - solanum tuberosum - opslag - landbouwkundig onderzoek - veldproeven - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - akkerbouw - potatoes - storage - agricultural research - field tests - fungus control - plant pathogenic fungi - arable farming
Categories Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Bij de teelt van aardappelen kan Rhizoctonia grote schade toebrengen. Ter voorkoming van schade kan vóór het poten een knolbehandeling of tijdens het poten een knol/grondbehandeling worden uitgevoerd. Rhizoctonia is een schimmel die in de bodem aanwezig is en ook door aardappelen wordt overgebracht. Middel A wordt toegepast tijdens de bewaring om pootaardappelen kiemvrij te bewaren. In de praktijk is gebleken dat middel A ook de Rhizoctonia-aantasting bij opkomst vermindert. Alles wijst op een lagere vitaliteit van Rhizoctonia tijdens de opkomst van de planten. Om dit te ondersteunen is in het bewaarseizoen 2004-2005 en 2005-2006 in opdracht van Hoofdproductschap Akkerbouw een bewaarproef uitgevoerd op het PPO in Lelystad en Valthermond. Daarnaast is in het groeiseizoen van 2005 en van 2006 een veldproef uitgevoerd om de effecten van middel A op Rhizoctonia tijdens het groeiseizoen te kunnen beoordelen. De 2 x 50 + wekelijks constant (object O) en in iets mindere mate de 2 x 50 + Advies (object N) toediening van middel A gaven in een consumptieras een betrouwbare verlaging van de vitaliteit van Rhizoctoniasclerotiën, minder zwaar aangetaste stengels, meer stengels per plant en minder knolmisvorming. De netto-opbrengst werd door de behandeling met middel A verbeterd en bleef niet ver achter bij de Moncereenbehandeling bij verschillende niveaus van Rhizoctoniadruk op de knol. De hoogste doseringen van middel A waren rendabel. Met een zetmeelras waren de adviesbehandeling, wekelijks constant of dagelijks constant het meest rendabel en bleven weinig achter bij de Moncereenbehandeling. Samenvattend kan gesteld worden dat wanneer een behandeling met middel A wordt uitgevoerd om de kieming van aardappelen in de bewaring tegen te gaan, hiermee ook een bestrijding van de Rhizoctonia op de knol verkregen wordt. Extra hoge doseringen aan het begin van de bewaring toegediend leiden tot een nog betere bestrijding die in de consumptieteelt of bij hogere rhizoctoniabesmettingen ook rendabel zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.