Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408491
Title Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en mogelijkheden voor klimaatbuffers : handreiking voor terreinclusters van Natuurmonumenten
Author(s) Paulissen, M.P.C.P.; Rooij, S.A.M. van; Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L.; Slim, P.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2161) - 53
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
CL - Ecological Networks
CWC - Integrated Water Resources Management
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurgebieden - kwel - verzilting - zoet water - klimaatverandering - waterbeheer - herstelbeheer - natural areas - seepage - salinization - fresh water - climatic change - water management - restoration management
Categories Water Management (General)
Abstract Natuurmonumenten heeft Alterra gevraagd ruimtelijk in beeld te brengen in hoeverre haar natuurgebieden in laag Nederland nu en in de toekomst risico lopen door klimaatgedreven verzilting. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een generiek stroomschema ontwikkeld, waarmee kansen op, gevoeligheden voor en (daaruit voortvloeiend) risico’s van interne en externe verzilting op een eenduidige manier konden worden vastgesteld voor natuurgebieden in laag Nederland. Na ruimtelijke vaststelling van de risico’s van verzilting is per beschouwd natuurgebied nagegaan wat het versterkend of dempend effect van twee mogelijke toekomstige zoetwatervoorzieningsstrategieën (‘technische aanpassingen aan het hoofdwatersysteem’ en ‘regionale zelfvoorziening zoetwatervraag’) op deze risico’s zou kunnen zijn. Tenslotte is nagegaan via welke adaptatiestrategieën op gebiedsniveau op deze risico’s kan worden ingespeeld. In het bijzonder is hierbij gedacht aan mogelijkheden voor de ontwikkeling van zogenaamde zilte klimaatbuffers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.