Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408759
Title Bestrijding van Fusarium in wintertarwe
Author(s) Spits, H.G.; Jansen, D.; Schepers, H.T.A.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) triticum aestivum - tarwe - plantenziekteverwekkende schimmels - fusarium culmorum - gibberella avenacea - gibberella zeae - plantenziektebestrijding - beslissingsmodellen - beslissingsondersteunende systemen - wintertarwe - akkerbouw - wheat - plant pathogenic fungi - plant disease control - decision models - decision support systems - winter wheat - arable farming
Categories Plant Pathogenic Fungi
Abstract Bestrijding van Fusarium is een complexe aangelegenheid. Het voorkomen van aantasting door Fusarium (en de vorming van het mycotoxine DON) moet een samenspel zijn van maatregelen. Te denken valt aan: ruime vruchtwisseling, een kerende grondbewerking, teelt van resistente rassen en een fungicide bespuiting tijdens de bloei. Fungiciden zijn beperkt werkzaam tegen deze schimmels; ook als ze op het juiste tijdstip worden gespoten. Echter, een bespuiting met fungicide is niet altijd nodig/zinvol, daar de belangrijkste factor voor aantasting het weer is. Is de periode vóór en tijdens de bloei niet gunstig dan zal de aantasting door Fusarium niet groot zijn. Het voorspellen van deze omstandigheden is lastig. Hierbij kunnen beslissingsondersteunde systemen zeer behulpzaam zijn. In dit project is op basis van (internationale) literatuur en proefgegevens een opzet gemaakt voor een beslissingondersteunend systeem voor Fusarium in wintertarwe en getest in veldproeven en in praktijkpercelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.