Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408773
Title Duurzaamheid regionaal grondgebonden grootschalige melkveehouderij : 3P Businessplan Koe-Landerij in samenhang met Voer-Landerij ZO Drenthe
Author(s) Galama, P.J.; Beldman, A.C.G.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 424) - 55
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - melkveehouderijsystemen - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - boeren - samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - innovaties - drenthe - loopstallen - dairy farming - dairy farming systems - dairy farms - farm management - farmers - cooperation - sustainability - sustainable animal husbandry - innovations - loose housing
Categories Animal Husbandry and Environment / Agriculture in the Netherlands
Abstract In dit rapport wordt de duurzaamheid van de Koe-Landerij beschreven, het toekomstig melkveebedrijf van Berend Jan en Bouke Durk Wilms in Schoonebeek (Drenthe). De koeien worden gehouden in vrijloopstallen die veel ruimte bieden voor natuurlijk gedrag van het vee. De vrijloopstallen krijgen een organische bodem waarop de koeien lekker kunnen lopen en liggen en waarin de mest wordt gehumesteerd. In elke vrijloopstal lopen twee groepen van ongeveer 60 dieren. In deze opzet kan één arbeidskracht vier groepen managen. Volgens het in dit rapport beschreven groeiscenario kan het melkveebedrijf vanaf 2015 in een periode van circa 10 jaar met eigen aanwas groeien naar ongeveer 1000 melkkoeien. Hiervoor begint men vanaf begin 2013 met jongveeopfok. De stallen bevinden zich in een parkachtig landschap van 20 ha. Het bedrijf heeft geen grond in eigendom voor de teelt van voer en afzet van mest verrijkt met compostmateriaal (humest). Het bedrijf is regionaal grondgebonden door de samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers die voer telen en humest afnemen. Een voercentrum is hierbij tussenschakel. Het voercentrum koopt gewassen van melkveehouders en akkerbouwers, slaat dit centraal op, verwerkt het tot complete rantsoenen en levert het voer aan verschillende melkveebedrijven. Deze samenwerking heet de Voer-Landerij. In het 3P-businessplan is de duurzaamheid van People, Profit en Planet uitgewerkt voor de Koe-Landerij en de Voer-Landerij. Dit businessplan is gebaseerd op de visie en strategie van de ondernemers in Schoonebeek. Hierin staan een aantal punten centraal: Sterk gericht op community denken; samenwerking met en waardering door omgeving. Streven naar minder kapitaalintensieve melkveehouderij door goedkope huisvesting en geen eigen grond voor voerteelt en mestafzet. Regionaal grondgebonden door samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.