Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408882
Title Kringlooplandbouw : op weg naar geborgde bedrijfsspecifieke milieuresultaten
Author(s) Stuiver, M.; Verhoeven, F.P.M.
Source Wageningen : Alterra - 19
Department(s) CL - The Human Factor
Rural Sociology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouw - duurzame landbouw - bemesting - milieubeleid - wetgeving - nationale landschappen - eu regelingen - friese wouden - agriculture - sustainable agriculture - fertilizer application - environmental policy - legislation - national landscapes - eu regulations
Categories Agriculture in the Netherlands / Soil Chemistry
Abstract Binnen de Noordelijke Friese Wouden en daarbuiten vinden kringlooplandbouw dat ze meer ruimte in de huidige wet- en regelgeving moeten krijgen. Ruimte voor een eigen route met hetzelfde, zo niet betere milieu- en bedrijfsprestaties. Over de waarde van en het ruimte geven aan kringlooplandbouw, daar gaat dit rapport over. De volgende zaken worden daarin behandeld. Allereerst staat de kringlooplandbouw zelf centraal. Wat is kringlooplandbouw in de praktijk, hoe geven boeren het vorm en vanuit welke basisprincipes? Welke waarden worden er gecreëerd? Wat zegt de wetenschap tot nu toe over kringlooplandbouw en welk onderzoek is er wellicht nog nodig? Hoe kan certificering van kringlooplandbouw onder ondernemers worden gestimuleerd? Verder komt het ruimte geven aan kringlooplandbouw aan de orde. Daarvoor is eerst het probleem van belang: wat komen kringlooplandbouw tegen in de praktijk van regelgeving? Onder welke condities zou kringlooplandbouw ruimte kunnen krijgen binnen de regels van de Nederlandse overheid en de Europese Unie? Wat is hiervoor nodig?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.