Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409062
Title TO monitoring vooroeververdediging Oosterschelde: cluster 1 - 2009
Author(s) Heuvel-Greve, M.J. van den
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C137/09) - 35
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) kustbeheer - dijken - bescherming - marien milieu - flora - fauna - waterbouwkunde - mariene biologie - mariene ecologie - oosterschelde - coastal management - dykes - protection - marine environment - hydraulic engineering - marine biology - marine ecology - eastern scheldt
Categories Hydraulic Engineering / Marine Ecology
Abstract De stromingen in de Ooster- en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van de oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan, worden op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ondermijnt, ‘bestortingen’ uitgevoerd om de oevers te beschermen. In 2009 zijn oeververdedigingswerken gepland en vanaf de zomer reeds gedeeltelijk uitgevoerd op drie locaties in de Oosterschelde en twee locaties in de Westerschelde. Rijkswaterstaat maakt voor dijkversterkingen in de Oosterschelde gebruik van breuksteen en staalslakken. Door de ‘bestortingen’ zal de bestaande lokale fauna en flora in ieder geval tijdelijk verdwijnen. Daarnaast kunnen er door het gebruik van staalslakken en breukstenen effecten optreden op de aanwezige flora en fauna, zoals bijvoorbeeld door uitloging van stoffen (waaronder zware metalen) uit staalslakken. Met name over uitloging van stoffen uit staalslakken in het mariene milieu is weinig bekend, evenals eventuele effecten hiervan op de flora en fauna. Voorafgaand aan geplande werkzaamheden op de locaties in de Oosterschelde is een zogenaamd T0-onderzoek (T nul) uitgevoerd. De uitkomsten zullen als referentie gebruikt worden voor een later op te starten monitoringsprogramma. Dit rapport beschrijft deze T0-situatie en is gebaseerd op drie onderliggende datarapportages.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.