Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409085
Title Stikstofwerking van mineralenconcentraten bij aardappelen; Verslag van veldonderzoek in 2009 en 2010
Author(s) Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van; Berg, W. van den
Source Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 475) - 68
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) aardappelen - bemesting - veldproeven - mestverwerking - kunstmeststoffen - akkerbouw - concentraten - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstof - potatoes - fertilizer application - field tests - manure treatment - fertilizers - arable farming - concentrates - nutrient use efficiency - nitrogen
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Potatoes
Abstract Mestverwerking wordt gezien als één van de mogelijkheden om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Dit kan door de mest te scheiden in een dunne en dikke fractie. Indien hierbij gebruikt wordt gemaakt van ultrafiltratie of gelijkwaardige industriële technieken en omgekeerde osmose ontstaat een mineralenconcentraat dat gebruikt kan worden als kunstmestvervanger. In 2009 zijn de ministeries van LNV (thans EL&I) en VROM (thans I&M) samen met het landbouwbedrijfsleven een pilot gestart waarbinnen onder andere onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. In deze pilot zijn in 2009 en 2010 veldproeven uitgevoerd bij gras en aardappel. Doel van dit veldonderzoek was het vaststellen van de N-werking van de concentraten bij emissiearme toediening ten opzichte van kalkammonsalpeter (KAS), de meest gangbare kunstmeststikstof in Nederland. Naast mineralenconcentraten is in het onderzoek bij aardappel ook de dikke fractie meegenomen. Dit rapport beschrijft de resultaten van de aardappelproeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.