Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409204
Title Terug naar de graswortel : een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling
Author(s) Eekeren, N.J.M. van; Deru, J.; Boer, H.C. de; Philipsen, A.P.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut LbD2011-023) - 29
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) graslanden - graslandbeheer - graslandverbetering - beworteling - bodemstructuur - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - bewortelingsdiepte - rassenkeuze (gewassen) - grasslands - grassland management - grassland improvement - rooting - soil structure - soil fertility - soil quality - rooting depth - choice of varieties
Categories Grasslands
Abstract Een betere benutting van nutriënten door het gras verkleint de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Wanneer grasland intensiever en dieper wortelt, en daardoor nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de bodem en (kunst)mest beter benut, ontstaat een win-win situatie voor de veehouder en de maatschappij: een hogere grasproductie met een gelijke of lagere bemesting, lagere verliezen naar het milieu, en uiteindelijk betere waterkwaliteit. Een intensievere en diepere beworteling is niet alleen belangrijk voor de nutriëntenopname van het gewas, maar het speelt ook een rol in wateropname, opbouw van organische stof, bodemstructuur, voeding van bodemleven, bodemvorming, beheersing van onkruiden en erosie. Managementmaatregelen die kunnen leiden tot een intensievere en diepere beworteling vereisen meestal geen extra investeringen. In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.