Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409371
Title Een duurzame toekomst voor de Nederlandse visserij: toekomstscenario's 2040
Author(s) Hoefnagel, E.W.J.; Buisman, F.C.; Oostenbrugge, J.A.E. van; Vos, B.I. de; Deerenberg, C.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 246) - 74
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) visserij - duurzaamheid (sustainability) - toekomst - economische aspecten - sociologie - ecologie - biodiversiteit - visserijbeleid - noordzee - nederland - fisheries - sustainability - future - economic aspects - sociology - ecology - biodiversity - fishery policy - north sea - netherlands
Categories Fisheries / Government Policy
Abstract De doelstelling van dit onderzoek is de huidige Nederlandse visserij in de Noordzee te karakteriseren en toekomstscenario’s in beeld te brengen waarin de ecologische, biologische, economische en sociale aspecten van de visserij aan de orde komen. Tevens is onderzocht welke aanknopingspunten deze scenario’s bieden voor beleidsmakers en andere stakeholders om maatregelen te nemen om de biodiversiteit te behouden of te verbeteren. Deze scenario’s zijn geen wensscenario’s maar zijn een poging bepaalde huidige ontwikkelingen op een wat extreme wijze door te trekken naar de toekomst en de effecten ervan op de biodiversiteit in te schatten. Door de scenario’s te beoordelen op de duurzaamheidscriteria van de FAO (1999) zijn de verschillen en overeenkomsten ten opzichte van de huidige situatie in de Nederlandse visserij verduidelijkt. Vervolgens zijn twee synthesescenario’s ontwikkeld: ‘sociale duurzame visserij’ en ‘efficiënte duurzame visserij’. Voor deze twee toekomstbeelden is het mogelijke handelingsperspectief voor de betrokken partijen geschetst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.