Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409612
Title Differentiatie stikstofbemestingsadviezen; Eerste verkenning bij het gewas maïs
Author(s) Dijk, W. van; Schoot, J.R. van der; Berge, H.F.M. ten
Source Lelystad : PPO AGV (PPO Projectrapport 426) - 37
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) maïs - bemesting - mestgiften - stikstof - normen - bodemchemie - maize - fertilizer application - dressings - nitrogen - standards - soil chemistry
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In het Vierde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wordt o.a. ingezet op innovaties om op melkveehouderij- en akker- en tuinbouwbedrijven de stikstofverliezen verder te verminderen. Eén van de opties is om stikstofbemestingsadviezen, daar waar mogelijk, te differentiëren naar groei- en bodemomstandigheden. In 2010 is een project gestart met als doel een verkenning van de mogelijkheden voor differentiatie van het stikstofbemestingsadvies bij het gewas maïs. Hierbij is gekeken naar zowel de landbouwkundige als milieukundige aspecten van differentiatie van het N-bemestingsadvies. Er is nagegaan op basis van welke factoren differentiatie zinvol is en in welke mate de optimale N-bemesting daarvan afhangt. Gekozen is voor het gewas maïs omdat dit een groot uitspoelingsgevoelig gewas is op zandgrond waar de uitspoelingsproblematiek het grootst is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.