Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409772
Title Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en slootwater uit de landbouw. Inhoudelijk eindrapportage voor Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
Author(s) Haan, J.J. de; Sival, F.P.; Schoot, J.R. van der; Buck, A.J. de
Source Lelystad : PPO AGV (PPO Projectrapport 429) - 65
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) moerassen - waterzuivering - dierlijke meststoffen - emissie - stikstof - fosfaatuitspoeling - helofytenfilters - kaderrichtlijn water - marshes - water treatment - animal manures - emission - nitrogen - phosphate leaching - artificial wetlands - water framework directive
Categories Water Pollution / Water Quality
Abstract In de periode 2005-2010 is onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden en de perspectieven van diverse systemen van zuiveringsmoerassen, als aanvullende mogelijkheid op het verminderen van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw. Diverse experimenten op kleine schaal zijn gemonitored gedurende een aantal jaren. Naast de effectiviteit en kosten is ook gekeken naar de landbouwkundige inpasbaarheid, het ruimtebeslag en de combineerbaarheid met andere functies in het landelijke gebied van verschillende typen zuiveringsmoerassen, die nitraat en/of fosfaat verwijderen uit landbouwwater.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.