Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410170
Title Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2004-2006
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 18
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) erosiebestrijding - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - ploegen als grondbewerking - zuid-limburg - veldproeven - erosion control - tillage - reduced tillage - arable farming - maize - cattle husbandry - ploughing - field tests
Categories Erosion / Tillage
Abstract Van 2004-2006 is op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie uitgevoerd in het kader van erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie was om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren met mechanisatie, die op deze bedrijven aanwezig is. Uiteindelijk zijn er twee demonstraties aangelegd: 1. demonstratie in akkerbouwrotatie met de gewassen aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs; 2. demonstratie in een continuteelt snijmaïs voor de veehouderij. In de demonstratie vruchtwisseling van gewassen (aardappelen, suikerbieten, graan en snijmaïs) zaten geen of slechts enkele betrouwbare verschillen tussen de objecten. De niet kerende grondbewerkingssystemen lieten dan meestal een vergelijkbaar of beter resultaat zien in opbrengst en kwaliteit ten opzichte van ploegen. Dit betekent dat het voor de opbrengst en kwaliteit niet uitmaakt op welke wijze de grond bewerkt wordt. Uit oogpunt van erosie is het verstandig te kiezen voor niet kerende grondbewerking, daar niet kerende grondbewerking zich in de praktijk heeft bewezen als zijnde erosiebeperkend. Bij de continuteelt van snijmaïs zijn de resultaten tegengesteld aan die van de gewassen in vruchtwisselingverband. Ploegen geeft hier betrouwbaar hogere opbrengsten dan de niet kerende grondbewerkingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.