Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410173
Title Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2006
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 20
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) erosiebestrijding - grondbeweging - gereduceerde grondbewerking - ploegen als grondbewerking - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - zuid-limburg - veldproeven - erosion control - soil movement - reduced tillage - ploughing - arable farming - maize - cattle husbandry - field tests
Categories Erosion / Tillage
Abstract In 2004 is er op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie gestart in het kader van de erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie was om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren. Het is de bedoeling dat ze dan gebruik maken van trekkers en machines die op het eigen bedrijf aanwezig zijn. Er zijn twee demonstraties opgezet. In één demonstratie is gewerkt met een vruchtwisseling van aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs. Daarnaast was er een demonstratie met de continuteelt van snijmaïs. In 2006 waren er in de beproefde gewassen aardappelen, suikerbieten en snijmaïs grotere verschillen in opbrengst tussen de objecten dan in beide voorgaande jaren. Bij de snijmaïs in vruchtwisselingsverband waren er twee objecten die een betrouwbaar lagere opbrengst hadden dan bij ploegen. In vergelijk met de beide andere jaren waren de opbrengstverschillen bij de aardappelen vrij groot. Er waren dit jaar betrouwbare verschillen tussen meerdere objecten. De suikerbieten lieten in 2006 vrij grote verschillen zien in financiële opbrengst. Ten opzichte van het ploegen waren er twee objecten met een lagere opbrengst. De snijmaïs in continuteelt liet bij ploegen de hoogste opbrengst zien. Ten opzichte van verschillende andere objecten was de opbrengst betrouwbaar hoger. Het effect van de groenbemester was niet éénduidig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.