Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410344
Title PLEASE: een instrument om de fosfaatlekkage van een perceel naar het oppervlaktewater vast te stellen
Author(s) Salm, C. van der; Schoumans, O.F.
Source Wageningen : Alterra (Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit 31) - 2
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bodemchemie - uitspoelen - bodemtypen - fosfor - emissie - modellen - waterkwaliteit - nederland - denemarken - soil chemistry - leaching - soil types - phosphorus - emission - models - water quality - netherlands - denmark
Categories Soil Chemistry
Abstract PLEASE (Phosphorus LEAching from Soils to the Environment) berekent de fosfaatvracht van een perceel naar de perceelsloot op basis van het verloop van de fosfaatconcentratie in de bodem en de waterafvoer over het perceel en uit de verschillende bodemlagen van het perceel naar het oppervlaktewater. PLEASE is het afgelopen jaar getoetst op 14 Nederlandse en 17 Deense locaties (Dupas en van der Salm, 2010; van der Salm et al.,2011). Op deze 31 locaties waren metingen beschikbaar van de fosforfluxen naar het oppervlaktewater of van concentraties in het grondwater, de drains of het bodemvocht voor een periode van enkele jaren. De Deense locaties zijn goed vergelijkbaar met de Nederlandse percelen, maar hebben gemiddeld genomen een iets lagere fosfaattoestand in de ondergrond en zijn wat dieper gedraineerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.