Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410459
Title Aanpassing stikstofbemestingsadvies zaaiuien
Author(s) Brink, L. van den; Dekker, P.H.M.; Berg, W. van den
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)15 nov.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) zaai-uien - uien - bemesting - stikstof - normen - veldproeven - akkerbouw - spring-sown onions - onions - fertilizer application - nitrogen - standards - field tests - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Root and Tuber Crops
Abstract Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om onderzoek uit te voeren en op basis daarvan te beoordelen in hoeverre er aanleiding bestaat om bij zaaiui het stikstofadvies in de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen" aan te passen. De economisch optimale stikstofgift is afhankelijk van de kosten van stikstof en de telersprijs voor zaaiui. Zowel de stikstof- als de zaaiuiprijs varieerde de laatste twee jaren sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan zaaiui. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale stikstofgift in de proeven hoger dan het huidige advies. Gemiddeld over de uitgevoerde proeven bleek de uienopbrengst 3,5 ton/ha hoger te zijn indien de stikstofbemesting verhoogd werd van 120 kg N/ha naar de optimale stikstofbemesting. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het stikstofbemestingsadvies met 55 kg N/ha te verhogen van 120 naar 175 kg N/ha.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.